RECUNOAȘTEREA FIRMELOR DE AUDIT DIN ALTE STATE MEMBRE

tech-features-bg

Condiții de recunoaștere

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 162/2017, firma de audit autorizată într-un stat membru are dreptul să efectueze audit statutar în România, în următoarele condiții:

a) partenerul-cheie de audit care efectuează auditul statutar în numele firmei de audit să fie autorizat ca auditor financiar în România;
b) firma de audit autorizată trebuie să se înregistrează în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, în conformitate cu prevederile art. 14 şi 16 din Legea nr. 162/2017;
c) firma de audit trebuie să facă dovada că este înregistrată la autoritatea competentă din statul membru de origine, iar certificatul care atestă înregistrarea firmei de audit în statul membru de origine emis de autoritatea competentă din statul respectiv să nu fie mai vechi de 3 luni.

ASPAAS informează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la înregistrarea firmei de audit în România.

Documente necesare:

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 87/2018, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, trebuie să depună la ASPAAS o cerere semnată de reprezentantul legal al firmei de audit ( in conformitate cu Anexa nr. 3), împreună cu următoarele documente:

a) certificatul care atestă înregistrarea firmei de audit în statul membru de origine emis de autoritatea competentă din statul respectiv, tradus și legalizat;
b) dovada autorizării ca auditor financiar în România a partenerului-cheie de audit care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;
c) declarația pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al firmei de audit privind respectarea criteriilor pentru bună reputație, conform reglementărilor ASPAAS privind buna reputație1;
d) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză, după caz.

1Buna reputație trebuie să aibă în vedere un comportament adecvat, cu respectarea cerințelor Codului etic emis de IFAC și adoptat de ASPAAS.

Analiză documente și termene de soluționare a cererii

ASPAAS respinge cererea privind recunoașterea în România a firmei de audit autorizate într-un stat membru, în următoarele situații:

a) dosarul nu este complet sau documentele depuse sunt neconforme, în cazul în care completarea sau conformarea documentelor nu s-a realizat în termen de 10 zile de la solicitarea transmisă de către personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS;
b) se constată că solicitantul nu îndeplinește unul dintre criteriile de bună reputație și, astfel, buna reputație este serios compromisă, conform reglementărilor ASPAAS privind buna reputație;
c) pentru neîndeplinirea condițiilor de recunoaștere a firmelor de audit prevăzute la art. 9 sau a altor dispoziții legale aplicabile, după caz.

Propunerea motivată de respingere a recunoașterii firmei de audit din alt stat membru se comunică firmei, inclusiv prin mijloace electronice.

În cazul aprobării cererii de recunoaștere, se va emite, în două exemplare, un ordin al președintelui ASPAAS privind recunoașterea firmei de audit autorizată într-un alt stat membru, din care un exemplar al ordinului se arhivează la nivelul instituției, conform reglementărilor legale, iar cel de-al doilea exemplar original se comunică firmei de audit.

Ordinul președintelui ASPAAS privind recunoașterea firmei de audit autorizată într-un alt stat membru se emite, de regulă, în termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului complet.

tech-features-bg-2-1200x53