ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

tech-features-bg

Durata misiunii de audit – Art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014

R: Așa cum prevede art. 17 alin (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, durata minimă a unei misiuni de audit este de 1 an și poate fi prelungită. Nici misiunea iniţială a unui anumit auditor statutar sau a unei anumite firme de audit şi nici aceasta combinată cu orice prelungiri ulterioare nu pot depăşi o durată maximă de 10 ani.

R: Potrivit art. 71 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 ”Conform prevederilor art. 17 alin. (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, durata maximă menţionată la art. 17 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 poate fi prelungită până la o durată maximă de:

a) 20 de ani, în cazul în care o procedură publică de atribuire pentru auditul statutar se desfăşoară în conformitate cu art. 16 alin. (2) – (5) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 şi produce efecte după expirarea duratei maxime menţionate la art. 17 alin. (1) paragraful 2.”

b) sau 24 de ani (potrivit art 17 alin (4) litera (b)), în cazul în care mai mulți auditori sau mai multe firme de audit au desfășurat misiuni simultane după expirarea duratelor maxime menționate la art 17 alin. (1) al doilea paragraf și la alineatul (2) litera (b) din  Regulamentul 537, cu condiția ca auditul statutar să aibă drept rezultat prezentarea raportului de audit comun astfel cum este menționat la articolul 28 din Directiva 2006/43/CE.

Pentru astfel de excepții, vă recomandăm să formulați o cerere de extindere a perioadei care să conțină motivul pentru care se dorește extinderea misiunii de audit. ASPAAS va analiza cererea și va comunica auditorului financiar sau firmei de audit decizia cu privire la acceptarea sau respingerea extinderii misiunii de audit.

R: Durata unei misiuni de audit, conform art. 17 alin (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, se calculează de la primul exerciţiu financiar vizat de scrisoarea de misiune de audit prin care auditorul financiar sau firma de audit a fost desemnată pentru prima dată în vederea desfăşurării de audituri statutare consecutive pentru aceeaşi entitate de interes public.

R: Regulamentul (UE) nr. 537/2014 reglementează cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public, iar art. 71 din Legea nr. 162/2017 precizează anumite aspecte legate de aplicarea acestuia. În consecință, art. 71 din Legea nr. 162/2017 se referă doar la entitățile de interes public.

Adresa numărul 781/17.05.2018:

R: Adresa este destinată tuturor auditorilor financiari/firmelor de audit care au efectuat misiuni de audit statutar (EIP și non EIP) în România în cursul anului 2017, aferent situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2016.

Acestă cerere de informații este adresată doar auditorilor financiari sau firmelor de audit care au realizat misiuni de audit statutar, au emis un raport de audit, NU și celor care au calitatea de subcontractant;

Pentru auditorii financiari/firmele de audit care nu îndeplinesc codițiile prezentate mai sus, respectiv care NU au efectuat audit statutar în perioada menționată în adresa 781/17.05.2018, este suficient să trimită un e-mail către office@aspaas.gov.ro, prin care să se identifice cu nr. de certificat/ nr. inregistrare și să informeze autoritatea că NU au efectuat audit statutar.

Scopul este acela de a crea o bază de date cu informații despre auditorii financiari/firmele de audit, precum și de a identifica toate societățile care fac obiectul auditului statutar, care intră sub incidența Legii nr. 162/2017.

R: Misiunea de audit intră sub incidența Legii 162/2017 în condițiile în care este un audit statutar așa cum este el definit în art. 2 pct. 1. din Legea nr. 162/2017.

La interpretarea art. 2 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 162/2017 se are în vedere și art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

R: Conform art. 29 alin. (14) din Legea nr. 162/2017, potrivit căruia auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar trebuie să furnizeze anual sau ori de câte ori este cazul către ASPAAS un raport privind activitatea de audit statutar, care conţine cel puţin informaţii similare cu cele prevăzute la art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

De asemenea, vă facem cunoscut că, în conformitate cu art. 29 alin. (16) din Legea nr. 162/2017, nerespectarea de către auditorii financiari şi firmele de audit a obligaţiei de a furniza către ASPAAS un raport privind activitatea de audit statutar, precum și orice alte informaţii referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor şi atribuţiilor legale ale acestora în desfăşurarea activităţii de audit statutar constituie abatere administrativă şi se sancţionează conform prevederilor art. 40 alin. (4) lit. a) – d).

R: Punctul 1. lit a. trebuie să cuprindă descrierea formei juridice, nominalizarea proprietarilor firmei de audit menționând ponderea acestora în capitalul social, precum și funcțiile pe care le ocupă în cadrul firmei.

R: Punctul 1. lit b. se referă doar la firmele de audit sau auditorii financiari care fac parte dintr-o rețea. În caz că auditorul sau firma de audit nu face parte din nici o rețea, nu este necesară completarea pct. 1 lit. b.

În cazul în care firma face parte dintr-o rețea se au în vedere următoarele, conform modelului din Anexa 1:

  • Litera i. – o descriere la modul general a rețelei din care face parte firma de audit (eventual o schemă generală a rețelei)
  • Literele ii. și iii. -cele două puncte se pot concretiza într-un singur tabel cu denumirea și țara unde își desfășoară activitatea firmele de audit/auditorii din rețeaua audiorului care raportează (inclusiv dumneavoastră sau firma dumneavoastră).

Litera iv. – cifra de afaceri totală a rețelei.

R: Punctul 1 lit f. trebuie sa conțină lista cu denumirea completă (inclusiv CUI) a entităților la care s-a efectuat audit statutar (EIP sau non EIP) în cursul anului 2017, aferente situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2016, în format xls, conform modelului din Anexa 2.

Scopul nostru este să identificăm toate entitățile care fac obiectul auditului statutar, iar pentru aceasta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în a raporta cât mai complet entitățile pe care le auditați.

Menționăm că la acest punct nu dorim să cunoaștem onorariul de audit, însă insistăm să primim denumirea completă a tuturor entităților auditate care se încadrează la audit statutar conform legii cu precizarea dacă este audit statutar la EIP sau nu.

R: Pentru punctul 1 lit i. precizăm că nu dorim să cunoaștem remunerațiile individuale, ci doar principiul de remunerare al partenerilor.

R: Pentru punctul 1. lit k. veniturile trebuie defalcate, conform modelului din Anexa 3, astfel:

i. venituri provenite din contracte de audit statutar la EIP,

ii. venituri provenite din contracte de audit statutar la alte entități decât cele de interes public,

iii. venituri provenite din servicii permise care nu sunt de audit (la acest punct, se are în vedere art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 privind serviciile interzise care nu sunt de audit) prestate entităților pe care le auditează.

iv. venituri din prestări servicii altele decât audit la alte entități pe care nu le auditeză.

Nota: Pentru operativitate avem rugamintea ca la acest punct , toți auditorii /firmele de audit  care au efectuat misiuni de audit statutar în perioada solicitată, să ne transmită informațiile indiferent dacă au fost sau nu publicate în situația sa financiară aferentă exercițiului financiar precedent sau în raportul anual la CAFR.

R: Pentru lista de la pct. 2 , vă rugăm să aveți în vedere modelul de tabel din Anexa 4.

OMFP nr. 10/2019

Răspuns:

Conform prevederilor OMFP nr.10/2019, la pct. 2.6 alin(3) si (4) din Anexa 1, se precizează:

“ (3) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.”

Conform prevederilor OMFP nr.1802/2014 , Secțiunea 1.3, se specifică:

  1. – (1) Atunci când, la data bilanţului, o entitate depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii menţionate la pct. 9, acest fapt afectează aplicarea derogărilor prevăzute de prezentele reglementări numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii financiare consecutive.
  2. – (1) O entitate analizează permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime corespunzătoare.

(2) Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie”.

Ca urmare celor expuse mai sus, o entitate este auditată în funcție de criteriul de mărime. Respectând principiul consecvenței, o entitate ar trebui auditată pe aceleași principii prin care aceasta se încadrează în criteriile de mărime stabilite prin OMFP nr. 1802/2014.

În speranţa că am răspuns aşteptărilor dumneavoastră, vă asigurăm de totala colaborare şi implicare în problemele care privesc activitatea de audit statutar.

Audit statutar

Răspuns: Conform art 2 pct 1 din Legea nr. 162/2017: audit statutar înseamnă un audit al situaţiilor financiare anuale individuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaţionale de audit, în sensul art. 32, în măsura în care:

a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

b) este efectuat în mod voluntar la entităţile mici, iar situaţiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii”

În consecință conform lit. a) menționată mai sus, auditul statutar este auditul tuturor situațiilor financiare care este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern.

tech-features-bg-2-1200x53