CONSILIU SUPERIOR

tech-features-bg

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) lansează apelul la nominalizări pentru membrii Consiliului Superior al ASPAAS

 

ASPAAS primește propuneri de nominalizări pentru ocuparea pozițiilor din cadrul Consiliului Superior al ASPAAS, cu termen de transmitere a dosarelor până Miercuri, 23.09.2020, orele 17.00.

Vă rugăm ca atunci când aplicați să aveți în vedere necesitatea îndeplinirii tuturor atribuțiilor și obligațiilor aferente calitățiii de membru al Consiliului Superior al ASPAAS.

a) Durata mandatului: 3 ani, cu începere la 1 octombrie 2020.

b) Condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a fi numită membru al Consiliului Superior al ASPAAS:

 • să aibă experiență relevantă în domeniul auditului și/ sau alte domenii relevante pentru auditul statutar, pentru a putea contribui în mod eficient la activitatea Consiliului superior;
 • să fie la momentul numirii nepractician în domeniul auditului financiar;
 • să cunoască limba engleză, dovedită prin documente și/sau în cadrul interviului;
 • să aibă posibilitatea de a-și asuma un angajament de timp (cu excepția timpului alocat deplasării, dacă este cazul) estimat de aproximativ 150 ore pe an, în funcție de subiectele pentru care este necesară acordarea suportului tehnic și expertiza în sprijinul președintelui ASPAAS;
 • să se afle în raporturi juridice cu instituția pe care o reprezintă. Încetarea raporturilor juridice cu instituția pe care o reprezintă are ca efect încetarea mandatului persoanei respective în Consiliul superior al ASPAAS.

c) Procedura de selecție a candidaților în baza nominalizărilor instituțiilor se desfășoară în 2 etape:

– analiza documentelor depuse la dosarul de înscriere și transmise la APAAS de către insituția reprezentată;

– desfășurarea interviului pe care îl vor susține candidații la nivelul ASPAAS.

La nivelul ASPAAS se constituie o Comisie de selecție numită prin Decizie a    președintelui.

Comisia  de selecție va ține cont în principal de următoarele criterii de selecție:

 1. relevanța pregătirii profesionale a candidaților pentru obiectivele   ASPAAS;
 2. abilitățile tehnice, contribuțiile anterioare și prezente în domeniul auditului sau alte domenii relevante pentru audit, la nivel regional și internațional;
 3. capacitatea de a aduce o contribuție semnificativă la problemele și domeniile de interes reflectate în planul de activitate al ASPAAS;
 4. cunoașterea limbii engleze, deoarece acesta este limbajul în care sunt emise documentele de către instituțiile internaționale (CEAOB, IFIAR, IFAC etc.) care necesită analiza membrilor Consiliul superior;
 5. competențele membrilor Consiliului superior care pot aduce un suport tehnic și expertiză relevante în sprijinul președintelui ASPAAS,
 6. alte aspecte pe care Comisia de selecție le considera relevante (de ex. modul în care și-au îndeplinit atribuțiile și obligațiile în cazul în care au mai deținut un mandat, etc.).

d) Continutul dosarului de înscriere se regăseste în prevederile Procedurii privind selecția și numirea membrilor Consiliului Superior al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar de mai jos.

Str. Sirenelor, Nr. 5
Sector 5, București

 @

  office@aspaas.gov.ro

   021.319.19.07

Procedură

privind selecția și numirea membrilor Consiliului superior al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 

CAPITOLUL I –  Dispoziţii generale

Art. 1 – Obiect

Prezenta procedură reglementează selecția și numirea membrilor Consiliului superior (CS) al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) și ale art. 78 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

Art. 2 –  Durata mandatului membrilor CS

(1) Durata mandatului membrilor CS este de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată.

(2) Membrii CS sunt numiți prin ordin al președintelui ASPAAS.

(3) Mandatul membrilor CS încetează înainte de termen în următoarele situații:

(a) prin renunțarea la calitatea de membru;

(b) prin revocare de către instituțiile care i-au propus;

(c) ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin, stabilite prin lege, prin ROF-ul ASPAAS și prin prezenta procedură;

(d) prin încetarea raportului juridic cu instituțiile care i-au propus.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) se numește un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

CAPITOLUL II – Consiliul superior al ASPAAS

Art. 3 – Componența Consiliului superior

(1) Consiliul superior al ASPAAS este format din 6 membri și are următoarea componență:

a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, care nu este salariat al ASPAAS;

b) un reprezentant al Ministerului Justiției;

c) un reprezentant al Băncii Naționale a României;

d) un reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară;

e) un reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie a României;

f) un reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari din România.

(2) Condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a fi numit membru al Consiliului Superior al ASPAAS:

(a) să aibă experiență relevantă în domeniul auditului și/ sau alte domenii relevante pentru auditul statutar, pentru a putea contribui în mod eficient la activitatea Consiliului Superior.

(b) să fie la momentul numirii nepractician în domeniul auditului financiar.

(c) să cunoască limba engleză, dovedită prin documente și/sau în cadrul interviului.

(d) să aibă posibilitatea de a-și asuma un angajament de timp (cu excepția timpului alocat deplasării, dacă este cazul) estimat de aproximativ 150 ore pe an, în funcție de subiectele pentru care este necesară acordarea suportului tehnic și expertiza în sprijinul președintelui ASPAAS.

(e) să se afle în raporturi juridice cu instituția pe care o reprezintă. Încetarea raporturilor juridice cu instituția pe care o reprezintă are ca efect încetarea mandatului persoanei respective în Consiliul superior al ASPAAS.

(3) Procedura de selecție și numire se defășoară în două mari etape după cum urmează:

(a) Selecția candidaților de către ASPAAS, pe baza a cel puțin două propuneri de numire primite din partea fiecăreia dintre instituțiile reprezentate în Consiliul Superior;

(b) Numirea prin ordin de către ASPAAS a persoanelor propuse de către instituțiile reprezentate în Consiliul Superior, în urma selecției efectuate de ASPAAS, ca membri în CS.

CAPITOLUL III – Selecția candidaților

Art. 4 – Solicitarea propunerilor de numire

(1) ASPAAS va pune la dispoziția instituțiilor reprezentate în Consiliul Superior, prin publicarea pe site, în vederea asigurării transparenței, Apelul la nominalizări. Instituțiile reprezentate în Consiliul Superior vor nominaliza cel puțin două persoane propuse pentru procesul de selecție derulat de către ASPAAS, în vederea numirii ca membri în Consiliul Superior al ASPAAS. Netransmiterea a minimum doua propuneri diferite atrage neinceperea procesului  de analiza a dosarelor de catre ASPAAS.

(2) Apelul la nominalizări prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

(a) Durata mandatului, respectiv data de început și de sfârșit a acestuia;

(b) Condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a fi numit membru al Consiliului Superior al ASPAAS, potrivit art. 78 alin. (5) din Legea nr. 162/2017, art. 45 alin. (1) al ROF ASPAAS și art. 3 alin. (2) al prezentei proceduri;

(c) Documentele necesare, care să ateste îndeplinirea condiţiilor.

(d) Termenul limită până la care nominalizările împreună cu dosarele persoanelor interesate se transmit la ASPAAS.

Art. 5 – Dosarul de înscriere al candidaților

(1) Persoanele interesate vor depune la dosarul de înscriere următoarele documente:

(a) O scrisoare de intenție, în limba română, care va cuprinde cel puţin datele de identificare, domiciliul, datele de contact, precum şi indicarea mandatului vacant pentru care candidează;

(b) Curriculum vitae, redactat în format European;

(c) Cazier judiciar în termen de valabilitate;

(d) Copie după un document de identitate, eliberat de autorităţile române sau ale unui alt stat membru al Uniunii Europene, ori aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene;

(e) Atestat privind cunoaşterea limbii române, pentru cetăţenii străini;

(f) Copie legalizată după diplomă de absolvire a studiilor superioare;

(g) Documente care să ateste competenţa profesională în audit sau alte domenii relevante pentru audit;

(h) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului, din care să reiasă faptul că nu se află într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese;

(i) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului, din care să reiasă faptul că a luat la cunostință și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2);

(j) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată prin Legea nr. 293/2008;

(k) Declarație privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

(2) Candidaţii pot depune şi alte documente care să ateste absolvirea unor cursuri de masterat, doctorat, alte studii și specializări, premii, recomandări, pe care le consideră necesare în sprijinul candidaturii depuse.

(3) Diplomele de studii obţinute în străinătate, precum şi documentele emise de autorităţile străine se vor depune în traducere legalizată în limba română.

(4) Dosarul de înscriere se va depune însoţit de un opis unde candidatul va detalia conţinutul precum şi numărul de file.

(5) Instituția care face nominalizările va trimite acele dosare ale candidaților pe care decide sa-i propună pentru numire către ASPAAS în plic sigilat, până la data stabilită prin Apelul la nominalizări.

Art. 6 – Procedura de selecție

(1) Procedura de selecție a candidaților în baza a celor cel putin doua nominalizăril din partea instituțiilor reprezentate se desfășoară în 2 etape:

(a) analiza documentelor depuse la dosarul de înscriere;

(b) organizarea și desfășurarea interviului pe care îl vor susține candidații.

(2) La nivelul ASPAAS se constituie o Comisie de selecție numită prin Decizie a președintelui.

(3) Comisia de selecție va ține cont în principal de următoarele criterii de selecție:

(a) relevanța pregătirii profesionale a candidaților pentru obiectivele ASPAAS;

(b) abilitățile tehnice, contribuțiile anterioare și prezente în domeniul auditului sau alte domenii relevante pentru audit, la nivel regional și internațional;

(c) capacitatea de a aduce o contribuție semnificativă la problemele și domeniile de interes reflectate în planul de activitate al ASPAAS;

(d) cunoașterea limbii engleze, deoarece acesta este limbajul în care sunt emise documentele de către instituțiile internaționale (CEAOB, IFIAR, IFAC etc.) care necesită analiza membrilor Consiliul superior;

(e) competențele membrilor Consiliului superior care să aducă cel mai mare suport tehnic și expertiză în sprijinul președintelui ASPAAS,

(f) alte aspecte pe care Comisia de selecție le considera relevante de ex. modul în care și-au îndeplinit atribuțiile și obligațiile în cazul în care au mai deținut un mandat, etc.).

Art. 7 – Analiza dosarului de înscriere

(1) Analiza dosarelor candidaților presupune verificarea existenței documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta Procedură, conform opisului care le însoţeşte.

(2)  Comisia de selecție poate solicita depunerea unor documente suplimentare sau de clarificare. Candidatul este obligat să transmită documentele solicitate în cel mult două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a se depăşi termenul prevăzut la art. 6 alin. (2).

(3) Rezultatul verificării, pentru fiecare dosar în parte, se va consemna într-un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii Comisiei de selecție.

Art. 8 Desfășurarea interviului

(1) Toţi candidaţii a căror candidatură a fost admisă, respectiv îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (2) din prezenta procedură pentru a putea fi numiţi membri ai Consiliului superior al ASPAAS, vor susţine  interviul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) în faţa membrilor Comisie de selecție.

(2) Data susţinerii interviului va fi stabilită de către Comisia de selectie şi va fi comunicată, sub orice formă candidaţilor admişi.

(3) Interviul este obligatoriu pentru toţi candidaţii a căror candidatură a fost admisă.

(4) Neprezentarea candidaţilor la interviu – prezență fizică sau online – atrage invalidarea respectivei candidaturi, fără nicio formalitate suplimentară.

(5) După susţinerea sesiunii de interviu, Comisie de selecție se va întruni în şedinţă pentru selectarea candidaţilor.

(6) În urma sedinței, se va emite un Proces-verbal semnat de toți membrii Comisiei de selecție, prin care se identifică candidații care au fost selectați să reprezinte fiecare dintre instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta procedură.

(7) În cazul în care niciunul dintre candidații nominalizați de către o instituție prevăzută art. 3 alin. (1) nu este selectat, acest rezultat se comunică instituției în termen de regulă de 2 zile lucrătoare, indicându-se termenul limită până la care noile nominalizări împreună cu dosarele persoanelor interesate se transmit la ASPAAS.

(8) În aplicarea alin. (7), nu pot fi nominalizate aceleași persoane care au fost nominalizate pentru procedura de selecție anterioară și nu au fost selectate.

CAPITOLUL IV – Numirea candidaților

Art. 9 – (1) După finalizarea procedurii de selecție la nivelul ASPAAS, rezultatul acesteia va fi comunicat prin adresă instituțiilor reprezentate în Consiliul superior, pentru ca acestea să transmită  către ASPAAS propunerea ca aceștia să fie numiți membri ai Consiliului superior.

(2) Scrisoarea de înaintare a propunerii de numire a reprezentantului instituției ca membru al Consiliului superior al ASPAAS va fi semnată de persoana cu atribuții de numire în funcție la nivelul respectivei instituții.

(3) Pe baza scrisorii prevăzută la art. 9  alin. (2), membrii Consiliului superior sunt numiți prin Ordin al președintelui ASPAAS, care va prevede durata mandatului, respectiv data de început și de sfârșit a acestuia.

(4) Mandatul va începe la data de 1 octombrie a anului în care se lansează apelul la nominalizare și va expira peste 3 ani, la data de 30 septembrie.

(5) Prin excepție de la prevederile alin (4) :

(a) când nu se ocupă locul ca urmare a Apelului la nominalizări sau când nu poate fi selectat un membru până la data de 1 octombrie ca urmare a procesului de nominalizare, în acest caz mandatul începe la data ordinului de numire finalizându-se la data de 30 septembrie peste 3 ani.

(b) când se vacantează postul în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din prezenta procedură, mandatul începe la data ordinului de numire și se finalizează la expirarea mandatului în locul căruia a fost numit.

CAPITOLUL V – Dispoziții finale

Art. 10 Membrii CS numiți au obligația respectării prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al ASPAAS cu incidență asupra activității CS și a altor reglementări specifice emise de ASPAAS cu incidență asupra activității CS.

Art. 11. Prezenta procedură se aplică şi în cazul vacantării unui mandat, înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 2.

Art. 12. Anexele 1- 4 fac parte integrantă din prezenta procedură.