RETRAGEREA AUTORIZARII

tech-features-bg

Retragerea, la cerere, a autorizării auditorului financiar:
Auditorii financiari pot cere retragerea autorizării şi o pot redobândi o singură dată, fără examen, pe baza unui interviu, dar nu mai târziu de 5 ani de la aprobarea cererii de retragere.
(1) Auditorii financiari, pot solicita retragerea autorizării, depunând la ASPAAS în original personal/prin poștă/curier sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică certificată, o cerere de retragere, conform Anexei 7, semnată și datată, însoțită de următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a auditorului financiar din care să reiasă că acesta nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (7), conform Anexa 8;
b) declarația pe propria răspundere din care să reiasă că auditorul financiar a depus pe platforma online a ASPAAS raportul/rapoartele aferent(e) activității desfășurate până la momentul depunerii cererii de retragere a autorizării, conform Anexa 9.

(2) Prin excepție de la alin. (1) lit. b) auditorii care nu au desfășurat nici o misiune de audit, în nume propriu sau în numele vreunei firme de audit, începând cu anul 2018 până la momentul depunerii cererii de retragere, depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens (conform Anexa 10).
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se poate depune doar de către auditorii financiari care nu mai au în derulare activități de audit financiar.

Retragerea autorizării firmei de audit, la cererea reprezentantului legal:
(1) Reprezentantul legal al firmei de audit poate solicita retragerea autorizării firmei de audit, în una din următoarele situații:

a) firma nu mai îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 162/2017;
b) firma a fost radiată de la ONRC;
c) firma și-a modificat obiectul principal de activitate, în sensul în care nu mai desfășoară activitatea de audit financiar.

(2) În vederea retragerii autorizării, reprezentantul legal al firmei de audit depune, în original personal/prin poștă/curier sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică certificată, cererea de retragere (conform Anexei 11) însoțită de următoarele:

a) documente justificative emise de ONRC care să ateste încadrarea în situațiile prevăzute la alin. (1);
b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform Anexei 12, din care să reiasă că acesta nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (7);
c) declarația pe propria răspundere, conform Anexei 13, din care să reiasă că reprezentantul legal a depus pe platforma online raportul/rapoartele aferent(e) activității desfășurate de către firma de audit până la momentul depunerii cererii de retragere a autorizării;

(3) Prin excepție de la alin. (2) lit. c) firmele de audit care nu au avut activitate de audit, începând cu anul 2018 până la momentul depunerii cererii de retragere, depun prin reprezentant legal, o declarație pe proprie răspundere prin care să precizeze acest aspect (conform Anexei 10).
(4) Cererea prevăzută la alin. (2) se poate depune doar de către firmele de audit care nu mai au în derulare activități de audit financiar.

tech-features-bg-2-1200x53