AUTORIZAREA ÎN ROMÂNIA A AUDITORILOR FINANCIARI AUTORIZAŢI ÎN ALTE STATE MEMBRE

tech-features-bg

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 162/2017, ASPAAS autorizează auditorii financiari care au fost autorizați în alt stat membru.

Condiții de autorizare

Potrivit Ordinului președintelui ASPAAS nr. 54/2018, auditorii financiari care au fost autorizați în alt stat membru și care solicită autorizarea în România trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să aibă dreptul de practică a profesiei de auditor financiar1în statul membru de origine2;
  b) să îndeplinească condițiile de bună reputație prevăzute la5din Legea nr. 162/2017;
  c) să promoveze testul de aptitudini organizat de ASPAAS, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 162/2017.

1 Prin “profesia de auditor financiar” se înțelege profesia de auditor, indiferent sub care denumire este reglementată această profesie în statul membru respectiv

Prin “stat membru de origine” înseamnă statul membru în care auditorul financiar este autorizat în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 162/2017.

Documente de înscriere la testul de aptitudini

În vederea înscrierii la testul de aptitudini, auditorii financiari din alt stat membru care doresc să se autorizeze trebuie să depună la ASPAAS următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere (conform anexei de la Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 54/2018);
  b) copie de pe pașaport sau alt act de identitate;
  c) certificatul/documentul eliberat de autoritatea competentă din alt stat membru, care atestă autorizarea sau înregistrarea ca auditor financiar și din care reiese dreptul de practică a profesiei de auditor financiar în statul respectiv, valabil în anul înscrierii la testul de aptitudini, în copie;
  d) curriculum vitae semnat și datat pe fiecare pagină;
  e) 3 fotografii tip legitimație (3/4);
  f) cazier judiciar în termenul legal de valabilitate;

Documentele menționate mai sus se depun, personal sau prin delegat cu împuternicire simplă, însoțite de traducerea în limba română legalizată de un notar public din România, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită de ASPAAS și publicată pe site-ul ASPAAS pentru susținerea testului de aptitudini.

Dosarele care se depun în afara termenului prevăzut sunt respinse.

Verificare documente înscriere

ASPAAS verifică documentele de înscriere, stabilește și publică pe site-ul propriu lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la testul de aptitudini cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data de susținere a testului de aptitudini.

Contestațiile privind lista candidaților care nu au fost acceptați pentru participare la testul de aptitudini se depun la ASPAAS, în termen de o zi lucrătoare de la afișarea listei candidaților și se soluționează în cel mult o zi lucrătoare.

Lista finală a candidaților admiși se publică cu minimum o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru susținerea testului de aptitudini.

Procedura de organizare și desfășurare a testului de aptitudini

Testul de aptitudini se organizează de regulă o dată pe an, de obicei în luna iunie. În situații excepționale, prin ordin al președintelui ASPAAS, testul de aptitudini se poate organiza de mai multe ori în același an.

Testul de aptitudini se susține în limba română și constă într-o probă scrisă, tip grilă, și o probă orală. Timpul stabilit pentru proba scrisă este de două ore. Proba orală se organizează, de regulă, în aceeași zi cu proba scrisă, după finalizarea acesteia.

Testul de aptitudini constă în verificarea deținerii unui nivel corespunzător de cunoștințe din legislația românească relevante pentru auditul statutar.

Accesul în sala de examen este permis doar candidaților aflați pe lista finală, membrilor comisiei de examinare și reprezentanților ASPAAS.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 6,00. Nota minimă de promovare a testului de aptitudini este 7,00, obținută ca medie aritmetică a celor două probe.

Rezultatele la proba scrisă se pot contesta o singură dată, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea lor, iar rezultatele la proba orală nu se pot contesta.

Contestarea rezultatelor obținute

Contestațiile se depun la ASPAAS, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail.

Contestațiile transmise după expirarea termenului prevăzut nu sunt luate în considerare.

Contestațiile se soluționează de către un membru al Comisiei de examinare care nu a participat la corectarea inițială a lucrării, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea lor.

Rezultatele soluționării contestațiilor se validează de către toți membrii Comisiei de examinare, iar rezultatele finale se publică pe site-ul ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării activității, în termen de o zi lucrătoare.

tech-features-bg-2-1200x53