AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC

tech-features-bg

Poate avea calitatea de avertizor în interes public persoana care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

Conform prevederilor legale, contextul profesional se referă la: activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

Persoanele care efectuează raportări şi care au obţinut informaţii referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional sunt, cel puţin, următoarele:

a. lucrătorii ASPAAS;
b. persoanele care desfăşoară o activitate independentă, în înţelesul art. 49 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
c. acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al ASPAAS, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi;
d. orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea ASPAAS cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia.

Fapte ce reprezintă încălcarea legii sunt acele fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, și care privesc domenii cum ar fi:

 • achiziţiile publice;
 • serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
 • siguranţa şi conformitatea produselor;
 • siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară;
 • siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică;
 • protecţia consumatorilor;
 • protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice;
 • încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
 • încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

Modalităţi de raportare:

Raportarea internă/externă, în cadrul ASPAAS, se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, de către avertizorul în interes public, prin canalele de raportare ale ASPAAS sau prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

Canalele interne/externe pentru depunerea/transmiterea Raportărilor sunt:

 • cutia poștală de la sediul ASPAAS: Strada Șipotul Fântânilor nr.8, sector 1, București, cod postal: 010156, în timpul programului de lucru;
 • adresa de e-mail: avertizari@aspaas.gov.ro;
 • registratura ASPAAS: Strada Șipotul Fântânilor nr.8, sector 1, București, cod postal: 010156, în timpul programului de lucru;

Conţinutul raportărilor:

Conform Formularului de raportare, aceasta va cuprinde, cel puţin, următoarele:

 • numele şi prenumele;
 • datele de contact ale avertizorului în interes public;
 • contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile;
 • persoana vizată, dacă este cunoscută;
 • descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ASPAAS și, după caz, probele în susţinerea raportării;
 • data şi semnătura după caz.

Formularul de raportare este disponibil pe site-ul ASPAAS, aici.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

Legislație:

 • Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, actualizată la 12 aprilie 2023
 • LEGE nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare
tech-features-bg-2-1200x53