BINE AȚI VENIT PE PAGINA OFICIALĂ ASPAAS

Noutăți

Rezultatele finale ale testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu – sesiunea mai 2023 (după contestații) au fost publicate pe site-ul CAFR și pot fi consultate la următorul link:

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2023/05/Rezultate-finale-11-mai-2023.pdf

Program de formare profesională continuă pentru anul 2023 [vizualizare]

Stagiul în activitatea de audit financiar se desfășoară în conformitate cu Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta include două componente, respectiv instruirea teoretică a stagiarilor și stagiul de pregătire practică.

Potrivit Art 5, alin. (4) din Normele indicate mai sus, stagiul în activitatea de audit financiar începe la data de 01 octombrie 2023 sau ulterior acestei date, respectiv la data prevăzută în contractul de stagiu.

Stagiul de pregătire practică se efectuează în baza contractului de stagiu și constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează pe o perioadă de minimum 3 ani, sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

La începutul stagiului, stagiarii trebuie să depună la ASPAAS, următoarele documente:

  • Contractul de stagiu, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea acestuia
  • Acceptul îndrumătorului de stagiu
  • Programul de activități, care se întocmește de mentor
  • Declarația de bună reputație a stagiarului

Toate documentele se depun în original la sediul ASPAAS sau se transmit prin poștă/curier – semnate olograf – la adresa: str. Șipotul Fântânilor nr. 8, sector 1, București, cod poștal 010156, de luni până joi, în intervalul 08:30 – 17:00 și vineri de la 08:30 la 14:30.

De asemenea, documentele se pot transmite și pe email, semnate obligatoriu cu semnătură electronică certificată, la adresa stagiu@aspaas.gov.ro.

Formularele indicate mai sus pot fi descărcate de pe site-ul ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/ .

Lista mentorilor atestați de ASPAAS poate fi regăsită aici:  https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/Lista-auditorilor-financiari-atestati-ca-indrumatori-de-stagiu-_-actualizata-la-08.11.2022.pdf

Vă anunțăm că au fost publicate, pe site-ul CAFR, cursurile de instruire pentru stagiari (înregistrări audio-video și suporturi de curs), disponibile la: https://www.cafr.ro/cursuri-de-instruire-pentru-stagiari/.

Instruirea teoretică poate fi recunoscută de către ASPAAS în conformitate cu Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2019 pentru modificarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar-ACTUALIZAT.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2022 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2022, până cel târziu la data de 15 mai 2023, în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2024).

De asemenea, auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor financiar nonactiv au obligaţia depunerii documentului justificativ care atestă situaţia de incompatibilitate, pe platforma online, până la data de 15 mai a fiecărui an.

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că formarea profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2022 se efectuează, în sistem online, pe platforma de e-learning a CAFR, în perioada 08 noiembrie 2022 – 15 mai 2023.

Atentie! După această dată, cursurile vizualizate pe platforma CAFR nu vor mai fi luate în considerare ca ore FPCS aferente anului 2022, în vederea acordării e-vizei!

Cerinţele minime anuale de ore FPCS pentru auditorii financiari activi sunt următoarele:

  1. a) în domeniul „Audit” – minimum 10 ore/an, din care minimum 8 ore în audit statutar;
  2. b) în domeniul „Valori, etică şi atitudine profesională” – minimum 4 ore/an;
  3.  c) în alte domenii decât cele specificate la lit. a) şi b) – minimum 6 ore/an.

Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit statutar la entităţi de interes public, în calitate de partener-cheie sau partener de revizuire al controlului calităţii, pe lângă cele 20 ore/an, au obligaţia efectuării de cursuri specializate, în număr de minimum 8 ore/an, în conformitate cu Programul de formare profesională continuă.

Vă informăm ca Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 150/2018 au fost actualizate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 69/20.03.2023. Actul normativ se poate vizualiza accesând link-ul: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/reglementari-stagiu/

Pentru înscrierea la examenul de competență profesionala, sesiunea mai-iunie 2023, stagiarii care au finalizat stagiul de pregătire practică în perioada 2022 – 2023  și nu au efectuat instruirea teoretica în cadrul CAFR, au obligația transmiterii la Registratuara ASPAAS  a Declaraţiei privind efectuarea instruirii teoretice până la data înscrierii. Aceasta declarație se poate descarca de pe site-ul ASPAAS accesând link-ul: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/

Anunț cu privire la organizarea examenului de competență profesională – sesiunea mai-iunie 2023

Examenul de competență profesională va avea loc în perioada mai-iunie 2023 și va fi organizat de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în conformitate cu Normele privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 135/2018, actualizate la data de 23 noiembrie 2020, precum și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 425 /2020 pentru delegarea atribuției privind organizarea examenului de competență profesională, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați următorul link.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.

ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege.

ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor.

Detalii