BINE AȚI VENIT PE PAGINA OFICIALĂ ASPAAS

Noutăți

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2023 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2023, până cel târziu la data de 15 mai 2024, în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2025).

De asemenea, auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor financiar nonactiv au obligaţia depunerii documentului justificativ care atestă situaţia de incompatibilitate, pe platforma online, până la data de 15 mai a fiecărui an.

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că în structura raportului de activitate 2023, față de raportul activității 2022, au fost introduse următoarele informații:

– a fost adăugată  o anexa nouă: “Anexa 4 – Lista Misiunilor de audit statuar NonPie” (pentru auditorii financiari și firmele de audit care au desfășurat activitate în audit statutar NonPie), care trebuie sa includă următoarele informații:  denumirea entității auditate;   CUI-ul entității auditate; durata misiunii (nr. ani) pentru fiecare entitate auditată; numărul de persoane implicate în misiunea de audit statutar, inclusiv partenerul-cheie pentru fiecare entitate auditată; veniturile din servicii de audit statutar la entități NonPie pentru fiecare entitate auditată; venituri din servicii non audit pentru clienții de audit statutar pentru fiecare entitate auditată; Dacă entitatea auditată asigură exercitarea activității de audit intern (art. 65 alin. (7) din Legea 162/2017);
– au fost adăugate 3 coloane noi, în cadrul „Anexei 3. Lista misiunilor de audit statutar la entități de interes public” (pentru auditorii financiari și firmele de audit care au desfășurat activitate în audit statutar Pie), care trebuie sa includă următoarele informații: numărul de persoane implicate în misiunea de audit statutar, inclusiv partenerul-cheie; dacă entitatea respectă prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr.162/2017, privind existența unui comitet de audit; dacă entitatea asigură exercitarea activității de audit intern (art. 65 alin. (7) din Legea 162/2017).

În atenția auditorilor financiari activi, care nu și-au îndeplinit obligațiile de formare profesională pentru anul 2023

Stimați membri ai profesiei,

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2024, în baza delegării acordate de ASPAAS, CAFR va organiza o sesiune suplimentară de formare profesională continuă structurată (FPCS) aferenta anului 2023, disponibilă în platforma de e-learning a Camerei.

Auditorii financiari care nu si-au indeplinit obligatiile de formare profesionala pentru anul 2023 pana la data de 31 decembrie 2023, pot finaliza cursurile de formare în perioada 15 martie – 15 aprilie 2024.

Vă anunțăm că, urmare a unor servicii de mentenanță  a platformei de raportare ASPAAS, în perioada 18 decembrie 2023– 03 ianuarie 2024 nu se vor putea depune rapoarte.
Totodată vă informăm că vor putea fi efectuate alte acțiuni cum ar fi: descărcarea e-vizei șau vizualizarea rapoartelor 
încărcate anterior.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Cu stimă,

Echipa ASPAAS

Stimați membri ai profesiei,

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, potrivit cărora: „În cazul în care apar modificări ale informaţiilor cuprinse în Registrul public electronic, auditorii financiari şi firmele de audit au obligaţia notificării ASPAAS în termen de 30 de zile de la apariţia acestora”, și

având în vedere prevederile art. 15, respectiv ale art. 16 din legea mai sus menționată, vă rugăm să verificați datele introduse în Registrul Public Electronic (RPE), iar în cazul în care identificați erori, să transmiteți către ASPAAS formularul Notificare pentru actualizarea datelor (Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui ASPAAS nr. 105/2018), în vederea actualizării datelor actuale existente în RPE.

 La completarea formularului de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 • Sintagmele adresă, adresă profesională și adresă poștală au înțelesul de adresă profesională, aceasta putând fi diferită de adresa de domiciliu;
 • Prin sintagma „asociat ca partener sau în alt mod” se ințelege asociat/acționar, colaborator și NU partener de audit/partener cheie. Partenerii de audit/cheie se declară anual în raportul de activitate, pe platforma de raportare ASPAAS;
 • Se actualizează informațiile privind tipul de asociere sau colaborare, respectiv Angajat; Colaborator; Asociat/Acționar, pe care auditorii financiari îl au cu firmele de audit în cadrul căreia își desfășoară activitatea, după cum urmează:

1 – auditorii financiari angajați sau colaboratori  din cadrul firmelor de audit;
2 – asociații/acționarii din cadrul firmelor de audit atât cei care dețin calitatea de auditor financiar cât și cei care nu dețin această calitate;
3 – administratorii din cadrul firmelor de audit atât  cei care dețin calitatea de auditor financiar cât și cei care nu dețin această calitate;
4 – adresele profesionale ale asociaților și administratorilor care nu sunt auditori, din cadrul firmelor de audit.

Atenție!

 1. Conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, necomunicarea modificărilor în termenul de 30 zile poate atrage declanşarea procedurii administrative. De la această prevedere fac excepţie cazurile de forţă majoră.
 1. Notificarea pentru actualizarea datelor poate fi descărcată de aici: www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic/formulare-utile/. Aceasta se transmite prin e-mail, la adresa: office@aspaas.gov.ro, cu semnătură electronică certificată sau în original la sediul ASPAAS (fizic/poștă/curier).
 1. Auditorii financiari, care îşi desfăşoară activitatea, în România în calitate de liber-profesionist, trebuie să depună la ASPAAS certificatul de înregistrare fiscală.

Bună ziua,

Stagiul în activitatea de audit financiar se desfășoară în conformitate cu Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta include două componente, respectiv instruirea teoretică a stagiarilor și stagiul de pregătire practică.

Stagiul de pregătire practică se efectuează în baza contractului de stagiu și constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează pe o perioadă de minimum 3 ani, sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

La începutul stagiului, stagiarii trebuie să depună la ASPAAS, următoarele documente:

 • Contractul de stagiu, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea acestuia
 • Acceptul îndrumătorului de stagiu
 • Programul de activități, care se întocmește de mentor
 • Declarația de bună reputație a stagiarului

Referitor la  Programul de activitati, va rugam sa tineti cont ca acesta trebuie sa contina domeniile prevazute in Ordinul  Nr. 69/2023 din 20 martie 2023 pentru modificarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018.

“Activitatea desfăşurată în stagiul de pregătire practică trebuie să acopere toate domeniile pentru instruirea teoretică, prevăzute la art. 6 alin. (2)”:

“ (2) Instruirea teoretică a stagiarilor se efectuează în următoarele domenii de studii:

 1. audit – standarde internaţionale;
 2. contabilitate:

    2.1. contabilitatea financiară şi raportare – standarde naţionale şi internaţionale;

    2.2. contabilitatea costurilor şi managerială;

 1. guvernanţă corporativă, managementul riscului şi control intern;
 2. fiscalitate;
 3. analiza financiară;
 4. etică profesională şi independenţa.”

Toate documentele se depun în original la sediul ASPAAS sau se transmit prin poștă/curier – semnate olograf – la adresa: str. Șipotul Fântânilor nr. 8, sector 1, București, cod poștal 010156, de luni până joi, în intervalul 08:30 – 17:00 și vineri de la 08:30 la 14:30.

De asemenea, documentele se pot transmite și pe email, dar în acest caz trebuiesc semnate obligatoriu cu semnătură electronică certificată, la adresa stagiu@aspaas.gov.ro .

Formularele indicate mai sus pot fi descărcate de pe site-ul ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/  .

Lista mentorilor atestați de ASPAAS poate fi regăsită aici:  https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/  .

Toate cele bune!

ASPAAS

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.
ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege.
ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor.

Detalii

OBIECTIVELE ASPAAS

RAPORTARE

LEGISLAŢIE PRIMARĂ

REGISTRUL ELECTRONIC

FORMULAR SESIZĂRI