ETICA PROFESIONALĂ ȘI SCEPTICISMUL PROFESIONAL

tech-features-bg

Toţi auditorii financiari persoane fizice sau juridice respectă principiile de etică profesională, care au la bază angajamentul lor față de interesul public, integritatea şi obiectivitatea lor, competenţa lor profesională şi atenţia cuvenită, confidențialitatea precum și conduita profesională așa cum sunt stabilite prin Codul etic adoptat de către ASPAAS.

Auditorul financiar sau societatea de audit trebuie să îşi păstreze scepticismul profesional pe tot parcursul misiunii de audit, considerând posibilitatea existenței unor erori materiale, inclusiv fraude, indiferent de experienţa anterioară a auditorului sau a societății de audit în ceea ce priveşte corectitudinea şi integritatea personalului de conducere şi a persoanelor responsabile cu administrarea entităţii auditate.

Auditorul financiar sau societatea de audit îşi păstrează scepticismul profesional mai ales în situaţia în care evaluează estimările contabile aplicate de către conducerea entităţii auditate privind determinarea valorii juste, deprecierea activelor, provizioanele şi fluxurile de trezorerie viitoare relevante pentru capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea.

ASPAAS asigură respectarea Codului Etic prin verificarea în inspecțiile de calitate a politicilor și procedurilor proprii de control al calității ale auditorului statutar sau ale societății de audit: respectarea de către auditorul statutar sau de către societatea de audit a standardelor aplicabile privind auditul și controlul calității, precum și a principiilor fundamentale de etică și independență așa cum reies din Codul Etic al profesioniștilor contabili, inclusiv a celor prevăzute în capitolul IV din Directiva 2006/43/CE și la articolele 4 și 5 din Regulamentul 537/2014, precum și art. 20 din Legea 162/2017.

Încălcarea principiilor de etică profesională, sunt considerate abateri grave conform prevederilor art. 40 alin (6) lit. b din Legea 162/2017 şi sunt sancţionate în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) lit. d) sau e) din Legea 162/2017.

Punerea în aplicare a cerinţelor etice va fi susţinută de introducerea unui program menit să asigure ASPAAS de faptul că auditorii financiari persoane fizice sau juridice cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor cerinţe. Asemenea informaţii pot fi comunicate acestora, individual, prin manuale, publicaţii tehnice, reviste profesionale, rapoarte în legătură cu audieri şi activităţi disciplinare, programe referitoare la pregătirea profesională continuă, publicaţii, presă financiară şi de afaceri şi răspunsuri privind cerinţele de consultanţă de la comitetul specific.

Conform prevederilor art. 20 din Legea 162/2017, Codul Etic este tradus în limba română și publicat prin grija ASPAAS.

Traducerea Codului etic emis de IFAC este pusa la dispozitia membrilor profesiei gratuit de catre ASPAAS, fiind diponibila la adresa: https://www.codetic-standardeinternationale.ro/

tech-features-bg-2-1200x53