STANDARDELE PROFESIONALE

tech-features-bg

STANDARDELE PROFESIONALE

Conform prevederilor art. 32 alin (4) din Legea 162/2017, sintagma „Standardele internaționale de audit” se referă la: Standardele Internaţionale de Audit (ISA), Standardul internaţional privind controlul calităţii 1 (ISQC 1) şi alte standarde conexe emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prin intermediul Consiliului pentru standarde internaţionale de audit şi asigurare (IAASB), în măsura în care acestea sunt relevante pentru auditurile statutare.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, auditorii financiari şi firmele de audit trebuie să efectueze auditul statutar în conformitate cu aceste Standarde Internaţionale de Audit adoptate de Comisia Europeană.

Punerea în aplicare a cerinţelor standardelor de audit va fi susţinută de introducerea unui program menit să asigure ASPAAS de faptul că auditorii financiari persoane fizice sau juridice cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor cerinţe. Asemenea informaţii pot fi comunicate acestora, individual, prin manuale, publicaţii tehnice, reviste profesionale, rapoarte în legătură cu audieri şi activităţi disciplinare, programe referitoare la pregătirea profesională continuă, publicaţii, presă financiară şi de afaceri şi răspunsuri privind cerinţele de consultanţă de la comitetul specific.

ASPAAS asigură respectarea standardelor profesionale prin verificarea în inspecțiile de calitate a politicilor și procedurilor proprii de control al calității ale auditorului statutar sau ale societății de audit:

  • respectarea de către auditorul statutar sau de către societatea de audit a standardelor aplicabile privind auditul și controlul calității;
  • inclusiv a celor prevăzute în capitolul IV din Directiva 2006/43/CE,
  • la art. 4 și 5 din Regulamentul 537/2014, precum și
  • la art. 32 din Legea nr.162/2017.

Conform prevederilor art. 40 alin (6) lit. a) și b) din Legea nr. 162/2017, nepunerea în aplicare sau aplicarea neadecvată a prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) – g) şi k) din Legea nr. 162/2017 precum și lipsa probelor de audit care să poată susține concluziile în baza cărora a fost emisă opinia de audit, sunt considerate abateri grave și sunt sancţionate conform prevederilor art. 40 alin. (4) lit. d) sau e) din Legea nr. 162/2017.

Atunci când solicită auditul statutar al întreprinderilor mici, aplicarea standardelor de audit trebuie să fie proporţională cu amploarea şi complexitatea activităţilor întreprinderilor de acest fel.

Conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 162/2017, Standardele internaționale de audit sunt traduse în limba română și publicate prin grija ASPAAS.

Traducerea Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, Ediția 2018, Vol I, al International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), publicat de International Federation of Accountants (IFAC) este pusa la dispozitia membrilor profesiei gratuit de catre ASPAAS, fiind diponibila la adresa: https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/07/Manualul-ISA-Vol-I-RO.pdf

tech-features-bg-2-1200x53