TESTUL DE ACCES LA STAGIUL ÎN AUDIT FINANCIAR 

tech-features-bg

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă esponsabilă, potrivit Legii nr. 162/2017, pentru emiterea normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de acces la stagiu.

  Condiţii pentru înscrierea la testul de acces la stagiu:

    (1) Admiterea la stagiul în activitatea de audit financiar se face în urma promovării testului de acces, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii.

    (2) În vederea înscrierii şi susţinerii testului de acces la stagiu, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe educaţionale:

a) să fie licenţiate ale unei instituţii de învăţământ superior; diploma obţinută la absolvirea instituţiei de învăţământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educaţiei;

b) să îndeplinească condiţia de bună reputaţie prevăzută de art. 5 din Legea nr. 162/2017 .

Dosarul de înscriere la test cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere (conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme);

b) diploma de licenţă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, cu diploma în original sau copie legalizată şi cu xerocopie pe care personalul care preia dosarul de înscriere va constata conformitatea cu originalul) sau în copie legalizată – pentru situaţiile în care dosarele se transmit prin poştă sau curier;

c) copia actului de identitate aflat în termen de valabilitate;

d) certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;

e) declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018, cu modificările şi completările ulterioare;

f) orice alt document solicitat de ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării, în procesul de analiză (de exemplu, copie după certificatul de căsătorie, în cazul în care numele candidatului din actul de identitate diferă de numele din diploma de licenţă; dovada achitării taxei de examinare percepută de CAFR, în cazul delegării).

tech-features-bg-2-1200x53