COMISIA DE DISCIPLINĂ

tech-features-bg

(1) În cadrul ASPAAS se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină.
(2) Comisia de disciplină este formată din 4 membri cu pregătire juridică sau economică şi are următoarea componenţă:

  • un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
  • un reprezentant al Băncii Naţionale a României;
  • un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară;
  • un reprezentant al ASPAAS.

(3) Comisia de disciplină alege un preşedinte dintre membrii săi.
(4) Punerea în practică a procedurii administrative referitoare la abaterile de la legislaţia auditului statutar se realizează prin Comisia de disciplină.
(5) Durata mandatului membrilor Comisiei de disciplină este de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată, la propunerea instituţiei care i-a numit.
(6) Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină sunt prevăzute de regulamentul acesteia.
(7) Comisia de disciplină se întruneşte trimestrial, precum şi la convocarea preşedintelui acesteia.
(8) Şedinţele Comisiei de disciplină sunt statutare cu condiţia participării a cel puţin 3 membri ai acesteia.
(9) Comisia de disciplină întocmeşte un raport prin care propune sancţiunile prevăzute la art. 40 alin. (4), respectiv la art. 43 alin. (2) sau un raport de clasare a sesizării, după caz.
(10) Comisia de disciplină este competentă cu privire la sesizările administrative referitoare la auditorii financiari şi firmele de audit din România în oricare dintre următoarele situaţii:

  • dacă faptele au legătură cu efectuarea activităţii de audit statutar;
  • dacă sunt încălcate prevederile Codului etic menţionat la art. 20 alin. (1), în efectuarea activităţii de audit statutar;
  • dacă faptele sunt săvârşite de către membrii Consiliului CAFR sau de alţi membri aleşi sau care ocupă o funcţie în structurile de conducere ale CAFR, în legătură cu atribuţiile prevăzute de prezenta lege;
  • în orice alte situaţii prevăzute de lege.

(11) În baza raportului prevăzut la alin. (9), preşedintele ASPAAS emite ordin de soluţionare a sesizărilor, care se comunică părţilor.
(12) Membrii Comisiei de disciplină primesc o indemnizaţie trimestrială de participare la şedinţe. Nivelul indemnizaţiei este de 25% din indemnizaţia preşedintelui ASPAAS din luna ultimei şedinţe din trimestru.

tech-features-bg-2-1200x53