ÎNREGISTRARE FIRME DE AUDIT

tech-features-bg
Ordinele nr. 55-62 din 29.01.2019 [vizualizare]
Ordinele nr. 270, 273-277 din 15.11.2018 [vizualizare]
Ordinele nr. 177-178 din 23.10.2018 [vizualizare]
Ordinul nr. 41 din 25.04.2018 [vizualizare]
Ordinul nr. 36 din 26.03.2018 [vizualizare]
Ordinul nr. 32 din 08.03.2018 [vizualizare]

Ne cerem scuze pentru inconvenientul legat de imposibilitatea consultării Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit. Această situație se datorează exclusiv lipsei de cooperare din partea organismului profesional CAFR, având în vedere cele de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin (1) din Legea 162/2017 „ASPAAS este responsabilă cu întocmirea, actualizarea și publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public”.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin (7) din Legea 162/2017 „Informațiile înregistrate referitoare la auditorii financiari și firmele de audit se păstrează în Registrul public electronic, care este accesibil publicului pe pagina de internet a ASPAAS”.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin (1) din Legea 162/2017 „La data intrării în vigoare a prezentei legi (15 iulie 2017) atribuțiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub supravegherea și controlul ASPAAS”

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Legea 162/2017: „…ASPAAS poate delega către CAFR, integral sau parțial, îndeplinirea următoarelor atribuții, în condițiile prezentei legi:

i) înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2), (5) și (7);
j) actualizarea informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2);

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) din Legea 162/2017: “În exercitarea atribuțiilor sale, ASPAAS are dreptul de a solicita CAFR orice informații necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite referitoare la activitățile delegate sau supravegheate.”

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Legea 162/2017:ASPAAS are dreptul de a efectua verificări cu privire la informațiile primite de la auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR pentru a constata dacă acestea corespund realității și legalității.”

Solicitările repetate adresate de către ASPAAS organismului profesional CAFR, de a pune la dispoziție într-un format tip bază de date, informațiile care să permită publicarea Registrului electronic pe site-ul autorității, în interes public și în respectarea dispozițiilor legale, au fost refuzate. Astfel, în data de 03.05.2018 a fost transmis către ASPAAS un document needitabil, impropriu a fi transpus într-o bază de date, iar în urma revenirii de către ASPAAS la solicitare s-a transmis în data de 15.05.2018 un alt document, de data aceasta editabil, însă tot impropriu pentru a fi transpus facil într-o bază de date, CAFR justificând acest format, cităm:  ”întrucât aceasta este forma în care este exportat din baza de date a CAFR”.  Deci CAFR recunoaște că are o bază de  date, însă refuză să o transmită. Având în vedere refuzul CAFR de a coopera pe aceasta speță în interesul profesiei și a celui public, ASPAAS a fost nevoită să aloce resurse umane și financiare pentru transpunerea documentului primit în 15.05.2018, într-un format tip bază de date, pentru a fi folosit ulterior în publicarea Registrului public, deși nu ar fi fost cazul dacă CAFR coopera, iar aceste resurse ar fi putut fi folosite pentru alte activități în interesul profesiei. Ulterior finalizării de către ASPAAS a transpunerii într-un format tip bază de date a documentului primit în 15.05.2018 de la CAFR, organismul profesional CAFR în data de 28.06.2018 a transmis un fișier într-un format tip bază de date, dar incomplet raportat la prevederile legale, fiind astfel inutil pentru a fi utilizat în vederea publicării Registrului public. Apoi, în data de 03.07.2008, CAFR a transmis o altă versiune diferită de cele anterioare, tot într-un format impropriu pentru a fi transpus facil într-o bază de date, pentru ca la finalul lunii iulie 2018 să transmită o altă versiune tot într-un format de document impropriu pentru a fi transpus facil într-o bază de date și de fiecare dată fără să se pună în evidență modificările față de versiunea anterioară transmisă, în acest mod anulând de fiecare dată activitatea de până atunci de verificare și transpunere a datelor în format bază de date desfășurată de ASPAAS, în condițiile în care CAFR deținea deja baza de date prin delegare, în numele ASPAAS.

În consecință, încercarea ASPAAS de a dezvolta o bază de date pe care CAFR deja o deține, a fost sistematic împiedicată de către organismul profesional. Apreciem că CAFR consideră în mod eronat că baza de date aparține organismului profesional, când în fapt ea aparține profesiei, respectiv membrilor auditori financiari și firme de audit, iar transmiterea acesteia către ASPAAS în vederea publicării Registrului public electronic nu ar face altceva decât să servească intereselor profesiei.

Totodată, deoarece în urma analizelor documentelor transmise de către CAFR conținând elementele din Registrul public electronic, ASPAAS a sesizat unele neconformități raportat la prevederile legale și la realitate, a solicitat CAFR remedierea problemelor. Având în vedere această situație, în exercitarea atribuțiilor sale legale referitoare la verificarea corectitudinii informațiilor și pentru completarea acestora acolo unde era cazul, cu scopul publicării Registrului în interes public, ASPAAS a solicitat în repetate rânduri de la CAFR – prin adresele 965/13.06.2018, 1096/04.07.2018 și 1497/7.08.2018 – datele de contact, respectiv adresele de poștă electronică ale membrilor pentru eficientizarea activității de finalizare a Registrului electronic. CAFR fie a refuzat, fie nu a răspuns solicitărilor. Fără această verificare prealabilă, ASPAAS nu poate publica un document elaborat de către o altă instituție în perioada în care activitatea a fost delegată de drept, mai ales ca s-au identificat o serie de neconformități care au fost sesizate către CAFR prin adresa ASPAAS nr.966/13.06.2018.

Cu toate aceste inconveniente, vă asigurăm că ASPAAS va aloca în continuare resurse pentru rezolvarea acestei situații și publicarea Registrului electronic, luând în același timp și măsurile legale care se impun pentru perturbarea activității autorității de supraveghere.

tech-features-bg-2-1200x53